kop

CBS: In vijf jaar tijd ruim 3 duizend Nederlanders verhuisd naar Caribisch Nederland

Tussen 2010 en 2014 verhuisden 3,4 duizend inwoners van het Europese deel van Nederland naar een van de drie eilanden van Caribisch Nederland. Andersom verruilden 2,5 duizend mensen Caribisch Nederland voor het vasteland van het Nederlands Koninkrijk. Per saldo vestigden meer mensen zich vanuit Europees Nederland op Bonaire, Saba of Sint-Eustatius dan omgekeerd. Dit meldt CBS.

Vooral autochtone Nederlanders naar Bonaire, Saba of Sint-Eustatius

Met name Nederlanders van Nederlandse herkomst emigreerden relatief vaak naar een van de eilanden van Caribisch Nederland; bijna 800 meer dan in omgekeerde richting. Ook onder Nederlanders van Antilliaanse herkomst van de tweede generatie is dit naar verhouding vaker het geval, al gaat het hierbij om een kleine groep. Voor Antillianen van de eerste generatie is er geen verschil in migratiebeweging; er verhuisden er even veel van Europees naar Caribisch Nederland als andersom.

Caribisch Nederland in trek onder twintigers en veertigers

Vooral onder 20- tot 30-jarigen van Nederlandse herkomst is Caribisch Nederland in trek en is de migratie erheen groter dan die in omgekeerde richting. Waar het migratiesaldo normaal gesproken het hoogst is onder twintigers en afneemt met de leeftijd, is voor Caribisch Nederland het aantal veertigers dat daarheen migreert verhoudingsgewijs hoog. 

Nederland in trek onder jonge Antillianen voor studie

Eerstegeneratie Antillianen - geboren op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten - verhuisden in de periode 2010-2014 aanmerkelijk vaker naar Nederland dan omgekeerd: 16 duizend tegenover 11,5 duizend. Dit zijn vooral oudere tieners en twintigers. Zij komen doorgaans naar Nederland om een opleiding te volgen. Voor autochtone Nederlanders en tweedegeneratie Antillianen geldt juist het omgekeerde: onder hen vertrokken er juist iets meer van Nederland naar Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan andersom.

Tussen 2010 en 2014 is de bevolking van Caribisch Nederland gegroeid met bijna 3,8 duizend  inwoners. Dat is grotendeels toe te schrijven aan het positieve migratiesaldo en kwam in veel mindere mate door natuurlijke aanwas (geboorten). Naast het positieve migratiesaldo vanuit Nederland (bijna duizend), droeg ook migratie vanuit Midden- en Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Canada bij aan deze bevolkingstoename.

 

Bron
• Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, migratie
• Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht