kop

CBS: In 2016 was 6,7 procent op Bonaire werkloos en geen WW uitkering

In 2016 had 69 procent van de Caribische Nederlanders van 15 tot 75 jaar betaald werk. Op Bonaire en Sint-Eustatius werkten 70 en 66 procent, op Saba 62 procent. Saba behoort daarmee tot de Nederlandse gemeenten met de laagste arbeidsdeelname. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers uit het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland 2016 van het CBS.

In 2016 woonden op Bonaire 15,3 duizend personen van 15 tot 75 jaar, op Sint-Eustatius 2,4 duizend en op Saba bijna 1,6 duizend. Op dit laatste eiland is een Amerikaanse medische universiteit gevestigd, waardoor een relatief groot deel van de bevolking uit (buitenlandse) studenten bestaat. Dit verklaart voor een belangrijk deel de lage arbeidsdeelname. 

Mannen in Caribisch Nederland hebben wat vaker betaald werk dan vrouwen. Op Bonaire werkt 72 procent van de mannen en 68 procent van de vrouwen van 15 tot 75 jaar, op Sint-Eustatius is dat respectievelijk 67 en 65 procent en op Saba 64 en 59 procent. Zowel mannen als vrouwen in Caribisch Nederland werken hoofdzakelijk voltijds. Vrouwen doen dit op Bonaire en Sint-Eustatius wel wat minder dikwijls dan mannen, op Saba is er vrijwel geen verschil.

Lage arbeidsdeelname jongeren

De arbeidsdeelname is vooral hoog tussen de 25 en 65 jaar. Voor jongeren in Caribisch Nederland is het niet gebruikelijk om naast de studie of opleiding een baantje te hebben. Bijna de helft van de 15- tot 25-jarigen op Bonaire en Sint-Eustatius geeft aan niet te willen of te kunnen werken, voornamelijk vanwege de studie. Op Saba is dat zelfs ruim 60 procent. Daarnaast is op Bonaire en Sint-Eustatius vooral onder jongeren de werkloosheid hoog. Van de 65-plussers heeft op alle drie de eilanden rond de 18 procent betaald werk. Hiermee hebben ze een hogere arbeidsdeelname dan hun leeftijdsgenoten in Europees Nederland. Ze hebben relatief vaak deeltijdbanen.

Werklozen vooral laagopgeleiden

In 2016 was 6,7 procent van de beroepsbevolking op Bonaire werkloos, dit komt neer op 770 werklozen. Als werkloos wordt iemand beschouwd die geen betaald werk heeft, recent naar werk gezocht heeft en hiervoor direct beschikbaar is. Op Sint-Eustatius bedroeg de werkloosheid 7,1 procent. Op Saba was de werkloosheid met 3,3 procent het laagst. Voor alle drie de eilanden geldt dat het merendeel van de werklozen laagopgeleiden zijn. In totaal was 65 procent van de werklozen in Caribisch Nederland laagopgeleid.

Pensioen en opleiding voornaamste redenen om niet te werken

Circa 20 procent van de 15- tot 75-jarigen op Bonaire en Sint-Eustatius geeft aan niet te zoeken naar werk, hiervoor niet beschikbaar te zijn en niet te willen of kunnen werken. Op Saba is dit aandeel met 32 procent het grootst. Dit heeft te maken met de relatief grote groep medische studenten op het eiland. 

Vut, pensioen of hoge leeftijd worden op Bonaire en Sint-Eustatius het vaakst genoemd als reden om niet te willen of kunnen werken, gevolgd door opleiding of studie. Op Saba is de opleiding voor meer dan de helft de reden om geen baan te willen. Ziekte of arbeidsongeschiktheid komt op alle drie de eilanden op de derde plaats. Het aandeel mensen dat niet werkt vanwege de zorg voor het gezin of huishouden is in Caribisch Nederland betrekkelijk klein. Dit zijn overwegend vrouwen.

 

Bronnen

Relevante links