kop

Bonaire groeit het sterkst in 2012

Groei BES komt door immigratie

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontkrachten de bewering dat Bonaire sinds 10 oktober 2010 'overspoeld' zou worden door Europese Nederlanders.

Van de ruim 3.000 nieuwko­mers die zich de afgelopen twee jaar op Bonaire hebben ge­vestigd is minder dan een derde (29 procent) afkomstig uit Euro­pees Nederland. 27 Procent is af­komstig uit de Verenigde Sta­ten/Canada, 19 procent van de andere tot het Koninkrijk beho­rende eilanden en nog 16 procent uit Zuid- en Midden-Ame­rika.

Op 1januari 2013 telde Bonai­re 17.408 inwoners tegen 16.541 een jaar eerder en 11.515 in 2007. Opvallend is dat het aantal im­migranten sinds 2010 maar in beperkte mate is toegenomen ten opzichte van de jaren er­voor. De immigratie in 2007, 2008 en 2009 bedroeg ge­middeld 1.340, in 2011 en 2012 15.30. In 2010 telde 1.234 nieuwkomers.

De emigratie is gedurende al deze jaren stabiel rond de 850 met een kleine piek in 2010 met 1.035 emigranten.

Met een aandeel van 36 pro- cent is Europees Nederland de favoriete emigratiebestemming, gevolgd door de zustereilanden (21 procent) en de VS/Canada (13 procent). De relatief hoge mi­gratie uit en naar de VS/Canada heeft te maken met de aanwe­zigheid van de St. Jamesschool of Medicine.

Stabiel zijn ook de geboorte­cijfers die rond een jaarge­middelde van 190 schommelen. Het aantal overlijdens beweegt zich al jaren tussen de 70 en 8o met in 2011 een uitschieter naar 109. Het geringe geboorteover­schot maakt duidelijk dat de be­volkingsgroei grotendeels toe te schrijven is aan immigratie.

Sint Eustatius telde op 1 janu­ari 3.879 inwoners, ruim hon­derd meer dan een jaar eerder. Saba kreeg er 20 inwoners bij en telt er nu 1.991

Bron Antilliaans Dagblad 19 oktober 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------

CBS info:

Op 1 januari 2013 woonden in Caribisch Nederland ruim 23 duizend personen. Sinds 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend. Deze toename kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan immigratie.

Bonaire groeit het sterkst

Op 1 januari 2013 woonden in Caribisch Nederland ruim 23 duizend personen, 17,4 duizend op Bonaire, 3,9 duizend op Sint Eustatius en 2 duizend op Saba. Ten opzichte van 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend. In absolute zin was de toename het grootst voor Bonaire, met 1,9 duizend. De bevolking van Sint Eustatius en Saba groeide met respectievelijk ongeveer 300 en 200. Relatief gezien was de groei van de bevolking het sterkst op Saba.

Bevolking op Caribisch Nederland, 1 januari

Toegenomen immigratie

Zowel in 2011 als 2012 lag de immigratie met respectievelijk 2,2 duizend en 2,3 duizend beduidend hoger dan in 2010. Toen was de immigratie 1,8 duizend. Meer dan een kwart van de immigranten komt uit Nederland en nog eens een kwart uit de Verenigde Staten en Canada. De immigratie uit Zuid- en Midden-Amerika bestaat voor meer dan 60 procent uit Peruanen, Colombianen en personen uit de Dominicaanse Republiek. 
Saba is populair onder personen uit de Verenigde Staten en Canada. Dat hangt samen met de vestiging van de Saba University School of Medicine op het eiland. De universiteit heeft een partnerrelatie met Amerikaanse en Canadese ziekenhuizen, waardoor er veel studenten uit Noord-Amerika komen studeren. Bonaire trekt relatief veel  Nederlanders.

Immigratie naar land van herkomst, Caribisch Nederland, 2012

Nederland populair bij emigranten

Nederland is populair bij emigranten uit Caribisch Nederland. Ook vertrekken er relatief veel emigranten naar een ander eiland van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van de emigranten op Bonaire vertrekt de helft naar Nederland. Emigranten met bestemming onbekend zijn vrijwel allemaal medische studenten die weer teruggaan naar hun geboorteland.

Emigratie naar land van bestemming, Caribisch Nederland, 2012

Suzanne Loozen en Meredith Daantje-Cecilia

Bron: StatLine, Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland