kop

Extra ruimte voor de fiets op Bonaire

 

De komende jaren zullen de aandacht en middelen gericht moeten worden op de binnenstad van Kralendijk en om het verkeer meer te bundelen op een centrale as. Hiermee kan de verwachte groei van het eiland worden opgevangen, kan de verblijfs­kwaliteit in de binnenstad fors worden verbeterd en kan er extra ruimte voor de fiets worden geboden.

Dat zijn de adviezen die voortkomen uit de work­shops voor het Masterplan Verkeer die kort geleden werden gehouden. Er zullen keuzes gemaakt moeten wor­den. Vanwege bet beperkte budget voor infrastructuur en onderhoud van wegen is het niet mogelijk om alles tegelijkertijd aan te pak­ken. Aanvullend kan op ba­sis hiervan een uitvoerings­programma wegonderhoud worden opgesteld evenals een programmering voor de komende jaren. Belangrijk gevolg van deze benadering is dat de voorgenomen Ring­weg om Kralendijk niet meer nodig is om de doorstroming en het leefklimaat in de bin­nenstad te verbeteren. Hier­mee worden forse investeringen uitgespaard.

Voor wat betreft de voer­tuigketen blijkt dat voordat een eenvoudige periodieke keuring (bijvoorbeeld voor verlichting op motorvoer­tuigen) uitgewerkt kan worden, eerst de wettelijke basis geactualiseerd moeten worden. Er ligt een voorstel (wegenverkeersverordening Bonaire) dat veel potentieel tot verbeteringen brengt. Met zuiverdere voertuigre­gisters en gerichte hand­having kunnen daarnaast de opbrengsten van de mo­torrijtuigenbelasting sterk worden verhoogd. Deze mid­delen kunnen bijvoorbeeld deels aangewend worden om het onderhoudsprogramma voor wegen aan te vullen.

 

Ongelukken

Iedereen op Bonaire heeft wel een mening over ver­keersveiligheid. Er is weinig agressie in het verkeer, maar er gebeuren wel relatief veel ongelukken. Waar zit hem dat nou in en wat kan er aan gedaan worden? Dit was de vraag waarmee twee mede­werkers van de gemeente Breda, Rob Temme en Mark van Eijk recentelijk aan de slag gingen op Bonaire, sa­men met Arjan van Vliet van de Rijksdienst Wegkeer (RDW). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat de ver­keersveiligheid in Caribisch Nederland na de transitie­datum van 10 oktober 2010 een aangelegenheid van het eiland blijft. Dit betekent dat het Ministerie hierbij geen directe verantwoor­delijkheid heeft. Echter, de voormalige minister van Verkeer en Waterstaat, Ca­miel Eurlings vond het van belang om de eilanden tech­nische ondersteuning te bie­den bij het ontwikkelen van verkeersveiligheidsbeleid in Caribisch Nederland.

 

Budget

Afgelopen jaar is in samen­werking met Eric Soleana en Jeroen Meulenman van de Dienst Ruimtelijke Orde­ning en Beheer (DROB) op Bonaire een inventarisatie uitgevoerd naar de feitelijke situatie van de verkeersvei­ligheid. Hieruit is gebleken dat er op Bonaire behoefte bestaat aan technische on­dersteuning vanuit Neder­land. Om aan dit verzoek tegemoet te komen heeft Imane Haidour, projectlei­der van het ministerie het Versterkingsproject Verkeer BES-eilanden in gang gezet. Het uitgangspunt van het versterkingsproject is dat de BES-eilanden waar nodig ondersteund worden zodat het niveau van de verkeers­veiligheid verbeterd kan worden. Het ministerie en de Rijksdienst voor het Wegver­keer (RDW) hebben budget vrijgemaakt om de eerdere inventarisatie te actualise­ren. Vanuit RDW zal er op dit onderwerp een rapport met aanbevelingen komen. Daarnaast zal de gemeente Breda op basis van de twee gehouden workshops, een in­ventarisatie van feitelijkhe­den op basis van gesprekken met de medewerkers van DROB en interviews met een groot aantal sleutelfigu­ren een Masterplan Verkeer opstellen. Dit Masterplan zal nader ingaan op de opgave voor het eiland eb waar de accenten voor de komende jaren liggen. Het plan moet daarnaast het kader vor­men voor het nieuwe onder­houdsplan wegen. Met dit plan heeft bet openbaar li­chaam Bonaire een handvat om prioriteiten te stellen en om deelplannen nader uit te werken, zoals een openbaar vervoer- en een fietsplan.

De resultaten van de work­shops zullen worden aange­boden aan de gedeputeerden voor Verkeer en aan de Mi­nister van Infrastructuur en Milieu. Mede op basis van hun oordeel zal besloten wor­den of de samenwerking kan worden voortgezet. In ver­band met de tropische storm Tomas konden de geplande bezoeken naar St. Eustatius en Saba niet doorgaan. De bezoeken zullen op een later tijdstip worden ingehaald.

 

Bron: AMIGOE